Ben Jansen, ceo van Déhora en nestor op het gebied van Workforce Planning, houdt zich al jaren bezig met het thema flexibilisering. Wij vroegen hem wat er zo belangrijk is aan flexibilisering, en waarom organisaties niet meer zonder kunnen.

Kunt u uitleggen wat ‘Duurzame Flexibilisering’ nou precies is?

Déhora Ben Jansen

Bij flexibilisering gaat het er om dat je als organisatie de mogelijkheid hebt je relatief gemakkelijk aan te passen aan wisselende omstandigheden. Je bent als organisatie dus lenig en wendbaar. Nu zijn er veel flexibiliteitstrategieën; de kunst is een balans te vinden in de verschillende middelen die je in dit kader toepast. En die strategieën te kiezen die duurzaam zijn. In dat verband wordt ook wel gesproken over goede flex. Simpel gezegd gaat het daarbij om flexibiliteit van en voor de werkgever én werknemer. Tijdens het congres worden hier verschillende voorbeelden van besproken.

Waarom kunnen organisaties niet meer zonder flexibilisering?

Er wordt wel gezegd dat de enige constante in organisaties de verandering is. Waar of niet waar, voor de meeste bedrijven geldt dat de dynamiek, de onvoorspelbaarheid en de complexiteit van de omgeving toenemen. Dat heeft alles te maken met ontwikkelingen als globalisering, technologisering en individualisering.

Welke mogelijkheden biedt flexibilisering?

Laat ik daar kort over zijn. Ik denk dat veel organisaties niet kunnen overleven wanneer zij niet adequaat meebewegen met marktontwikkelingen. We zien daar helaas de laatste tijd ook weer menig voorbeeld van. Denk aan de teloorgang van ketens als Mexx en Halfords.

Zijn er ook knelpunten waar men bij flexibilisering rekening mee moet houden?

Het kiezen en implementeren van flexibiliteit-strategieën vereist kennis en ervaring, zeker wanneer je een zorgvuldige route kiest waarbij duurzaamheid een serieus issue is. Daarbij is als vertrekpunt van belang dat je keuze van flexibiliteit aansluit bij de missie van de organisatie. Daarnaast moet de zeggenschap van werknemers nadrukkelijk meegenomen worden in het verhaal. Doe je dat laatste bijvoorbeeld niet, dan loop je het risico met de flexibilisering het paard achter de wagen te spannen.

Welke onderwerpen zullen er allemaal behandeld worden op het congres?
Tijdens het congres gaan we met elkaar op zoek naar antwoorden op tenminste de volgende 6 vagen:
1. Waar praten we eigenlijk over bij flexibilisering? Welke vormen zijn er?
2. Is flexibilisering in de toekomstige organisatie een onafwendbaar fenomeen, of kan de omvang beperkt worden?
3. Wat is de stand van zaken rond flexibilisering in Nederland en welke ontwikkeling is te verwachten?
4. Is flexibilisering een arbeidsomstandigheid die voor werknemers altijd negatief uitpakt? En hoe zit dat voor werkgevers?
5. Bestaat er zoiets als slechte en goede flex, en zo ja, hoe ziet goede flex er dan uit?
6. Zijn er praktijkvoorbeelden van goede flexibilisering in Nederland waar we iets van kunnen leren?

Waarom bent u zelf zo geboeid door dit thema? Hoe lang houdt u zich hier al mee bezig?
Ik houd mij inmiddels een 30-tal jaren bezig met het thema. En ik moet eerlijk zeggen, het verveelt me geen dag. Ja, waarom niet … Er zijn twee hoofdredenen. In de eerste plaats boeit mij het multidisciplinaire karakter van flexibiliteit. Anders gezegd: het is een breed onderwerp dat alle facetten van een arbeidsorganisatie raakt. In de tweede plaats is het een thema dat er enorm toedoet. Flexibilisering raakt de werkgever en de werknemer stevig. Doe het maar eens niet duurzaam …

Waarom is besloten om een congres te organiseren dat in het teken staat van dit thema?
ls Déhora willen we graag met relevante, duurzame en innovatieve onderwerpen bezig zijn. Daarbij voelen we ons mede maatschappelijk verantwoordelijk voor goed functionerende organisaties. Het is om deze redenen dat we het thema flexibilisering al weer even geleden op hebben gepakt. Het congres is één van onze initiatieven op onderhavig terrein. Kennisdeling staat daarbij voorop. De bezoekers van het congres zullen in elk geval een boeiende dag hebben. Daarbij gaan zij naar huis met diverse inzichten ten aanzien van de noodzaak van duurzame flexibilisering en de mogelijkheden die er zijn om daar concreet handen en voeten aan te geven.